W naszej parafii działa Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" - ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat, czerpiący z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego.
Ruch ten dostarcza każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).